CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12438520
Đang truy cập:279
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 02 (1974-2015)
Hộp số:113
Hồ sơ số:334
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KTXH - QPAN năm 2012 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển năm 2013
Tờ số: 
Số lượng tờ:23
Phí khai thác (VNĐ):23.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2012
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Báo cáo thực hiện nhiệm vụ KTXD - QPXN năm 2012 mục tiêu nhiệm vụ phát triển năm 2013
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản chính
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: