CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428147
Đang truy cập:104
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 02 (1974-2015)
Hộp số:96
Hồ sơ số:302
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ giao nhiệm vụ thu chi ngân sách cho Ban quản lý chợ huyện Kỳ Anh năm 2012
Tờ số:3
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại:Phương án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:26/12/2012
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Phương án đề nghị cấp bổ sung kinh phí dự toán cho BQL chợ huyện
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản chính
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: