CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13378831
Đang truy cập:58
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Nội vụ huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01 (1976-2014)
Hộp số:24
Hồ sơ số:96
Trích yếu hồ sơ:Danh sách xin và đề nghị cho thuyên chuyển năm 2002
Tờ số:4
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Danh sách - Phụ biểu
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/12/2002
Tác giả:Phòng TC-LĐTBXH
Trích yếu nội dung:Danh sách cán bộ công chức nghỉ chế độ năm 2002
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Nội chính

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: