CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12044611
Đang truy cập:83
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:188
Hồ sơ số:705
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn của UBND tỉnh tháng 09 (tập 2) - Năm 2005
Tờ số:4
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:1721 CV/UB
Ngày ban hành:09/9/2005
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Giao thông báo cho chủ đầu tư dự án thuỷ lợi điện IPP đăng ký thời gian sẻ đưa vào vận hành với Bộ Công nghiệp
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: