CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12438918
Đang truy cập:306
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:20
Hồ sơ số:56
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Chỉ thị năm 1999
Tờ số:1
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Chỉ thị
Số - ký hiệu:01/1999 -CT.UB
Ngày ban hành:22/1/1999
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Tiếp tục chỉ đạo quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và đẩy mạnh bài trừ các tệ nạn xã hội
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: