CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12026331
Đang truy cập:218
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:160
Hồ sơ số:592
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn của UBND tỉnh tháng 10 (tập 3) - Năm 2004
Tờ số:13
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:1716 CV/UB
Ngày ban hành:19/10/2004
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Xin tiếp tục bố trí vốn xây dựng công trình đường Sơn Hồng - Cửa khẩu Nậm Xắc và đường Vũ Quang - Biên giới Việt Lào
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: