CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12025867
Đang truy cập:230
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:217
Hồ sơ số:822
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn của UBND tỉnh tháng 07 (tập 1) - Năm 2006
Tờ số:23
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:1397 /UBND-TM
Ngày ban hành:03/7/2006
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Góp ý dự thảo Thông tư liên bộ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở địa phương
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú:Không có dự thảo Thông tư kèm theo
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: