CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12464958
Đang truy cập:152
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:97
Hồ sơ số:250
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Thông báo năm 2008 (Từ số 01 - 171)
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Thông cáo
Số - ký hiệu:01 /TB-UBND
Ngày ban hành:02/1/2008
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn về công tác quản lý thuế ngoài quốc doanh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: