CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12438773
Đang truy cập:292
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:98
Hồ sơ số:251
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Báo cáo tháng 1 - 6 năm 2008 (Từ số 01 - 58)
Tờ số:1
Số lượng tờ:9
Phí khai thác (VNĐ):9.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:01 /BC-UBND
Ngày ban hành:08/1/2008
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Kết quả thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2007; Phương hướng, nhiệm vụ 2008
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: