CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12984898
Đang truy cập:270
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:70
Hồ sơ số:187
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định tháng 7, 8 năm 2005 (Từ số 640 - 859)
Tờ số:3
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:642 /QĐ-UB
Ngày ban hành:01/7/2005
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: phê duyệt báo cáo đầu tư tiểu dự án xã kỳ thọ thuộc dự án hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng công trình đường giao thông liên thôn
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: