CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12465485
Đang truy cập:69
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:72
Hồ sơ số:192
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định chuyển xếp lương mới cho Cán bộ, công chức các xã, thị trấn năm 2005 (Tập 2) (Từ số 335 - 615)
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:335 /QĐ-UB
Ngày ban hành:27/5/2005
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Chuyển xếp lương mới cho cán bộ, công chức xã, thị trấn cho ông (bà): Võ Xuân Yến - Đơn vị công tác xã Kỳ Thư
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: