CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12426591
Đang truy cập:119
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:122
Hồ sơ số:448
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định của UBND tỉnh tháng 04 (tập 2) - Năm 2003
Tờ số:3
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:673 QĐ/UB
Ngày ban hành:10/4/2003
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Bố trí vốn đối ứng và kinh phí hỗ trợ đền bù GPMB thực hiện dự án "Hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả bão lụt do ADB tài trợ, cấu phần thuỷ lợi
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Phòng chống LB; Khắc phục thiên tai; PCCC, CNCH

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: