CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10906021
Đang truy cập:112
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:138
Hồ sơ số:506
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Thông báo, Báo cáo, Tờ trình của UBND tỉnh tháng 01 - Năm 2003
Tờ số:12
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:3.Tờ trình
Số - ký hiệu:04 TT/UB-TM
Ngày ban hành:03/1/2003
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Quy định mức thu phí (Trình lại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá VIII)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng: 
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú:Văn bản này không có
Nhóm tài liệu:NC-Nội chính

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: