CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13760970
Đang truy cập:121
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:170
Hồ sơ số:414
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định Quyền sử dụng đất tháng 12 năm 2011 (Từ số 1597 - 1842)
Tờ số:7
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:1603 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:05/12/2011
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Giao đất và cấp Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho hộ ông (bà): Nguyễn Đình Công, Nguyễn Thị Huê - Đ/c thửa đất: Trần Phú Xã Kỳ Tiến
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng: 
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Đất đai, Nhà cửa

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: