CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13009945
Đang truy cập:186
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:170
Hồ sơ số:415
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định thu hồi đất tháng 7 năm 2011 (Tập 1) (Từ số 816 - 1053)
Tờ số:1
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:816 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/7/2011
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Thu hồi đất để thực hiện BT, HT, GPMB, XD đường liên thôn xã Kỳ Đồng - Kỳ Phú của hộ ông (bà): Võ Vọ - thôn Tây Hồ Xã Kỳ Đồng
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng: 
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Đất đai, Nhà cửa

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: