CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13356094
Đang truy cập:122
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:208
Hồ sơ số:786
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định Quy phạm pháp luật (tập 1) - Năm 2006
Tờ số:34
Số lượng tờ:7
Phí khai thác (VNĐ):7.000
Thể loại:Quyết định QPPL
Số - ký hiệu:06/2006 /QĐ-UB
Ngày ban hành:16/1/2006
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Ban hành quy đinh phân cấp quản lý, cấp phát, chi trả kinh phí thực hiện Chính sách ưu đãi người có công đối với Cách mạng
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chính sách - Chế độ - LĐTBXH - Vì người nghèo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: