CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13022570
Đang truy cập:87
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:109
Hồ sơ số:352
Trích yếu hồ sơ:Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2013 (Tập 3)
Tờ số:113
Số lượng tờ:109
Phí khai thác (VNĐ):109.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/5/2013
Tác giả:Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Báo cáo quá trình thực hiện các mục tiêu phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi TP Hà Tĩnh đến thời điểm tháng 5 /2013
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: