CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12439205
Đang truy cập:267
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:56
Hồ sơ số:250
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định của UBND tỉnh tháng 01 - Năm 1999
Tờ số:21
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Giấy phép
Số - ký hiệu:10 QĐ/UB
Ngày ban hành:04/1/1999
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Gia hạn giấy phép khai thác mỏ cho công ty XD số 1 Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Hiệp hội, Doanh nghiệp, Công ty, Xí nghiệp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: