CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12412094
Đang truy cập:304
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:48
Hồ sơ số:224
Trích yếu hồ sơ:Quyết định của UBND tỉnh tháng 4 - Năm 1998
Tờ số:3
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:359 QĐ/UB
Ngày ban hành:01/4/1998
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt tổng dự toán dự àn khả thi ứng dụng công nghệ nuôi cây mô tế bào và công nghệ vị nghép, vi nhân giống để tạo giống cam, quýt, bưởi sạch bệnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Nông Lâm Ngư nghiệp - Phát triển nông thôn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: