CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10700568
Đang truy cập:97
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ TP Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:5
Hồ sơ số:27
Trích yếu hồ sơ:Danh sách và biên chế quỹ tiền lương cán bộ, công chức năm 2010
Tờ số:1
Số lượng tờ:7
Phí khai thác (VNĐ):21.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/3/2010
Tác giả:UBND thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Danh sách và biên chế quỹ tiền lương cán bộ, công chức (số có mặt đến tháng 1/2010)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: