CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9942791
Đang truy cập:320
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kế hoạch tài chính thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:5
Hồ sơ số:24
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Văn bản đi năm 2011
Tờ số:1
Số lượng tờ:6
Phí khai thác (VNĐ):18.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:14/11/2011
Tác giả:Phòng Tài chính - Kế hoạch
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo tinhg hình thực hiện giải nhân Khối phố xây dựng nông thôn mới
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: