CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10700695
Đang truy cập:119
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ TP Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:6
Hồ sơ số:37
Trích yếu hồ sơ:Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ quan hành chính sự nghiệp năm 2011
Tờ số:1
Số lượng tờ:6
Phí khai thác (VNĐ):18.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:792 /UBND-NV
Ngày ban hành:20/7/2011
Tác giả:UBND thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại cơ quan hành chính, Đảng cộng sản Việt Nam, ban quản lý dự án thuộc UBND thành phố
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: