CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10713158
Đang truy cập:116
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ TP Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Nội vụ thị xã Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:9
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tham mưu của Phòng nội vụ năm 2002
Tờ số:1
Số lượng tờ:50
Phí khai thác (VNĐ):150.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:01/2002 /QĐ.UB
Ngày ban hành:28/3/2002
Tác giả:UBND thị xã Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Tập quyết định tham mưu (nâng bậc lương cho cán bộ viên chức)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: