CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9942522
Đang truy cập:341
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kế hoạch tài chính thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:9
Hồ sơ số:36
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo chi ngân sách nhà nước khoản đối chiếu Kho bạc năm 2012
Tờ số:1
Số lượng tờ:130
Phí khai thác (VNĐ):390.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2012
Tác giả:Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo chi NSNN Theo mục lục NSNN Niên độ năm 2012
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: