CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9942678
Đang truy cập:296
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kế hoạch tài chính thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:3
Trích yếu hồ sơ:Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2008
Tờ số:1
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):12.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:29/12/2008
Tác giả:Thường trực HĐND thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2008 (Ngân sách Thành phố)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú:Lỗi file đính kèm
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: