CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9942423
Đang truy cập:321
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kế hoạch tài chính thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:8
Trích yếu hồ sơ:Dự toán thu chi ngân sách năm 2009
Tờ số:1
Số lượng tờ:50
Phí khai thác (VNĐ):150.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2009
Tác giả:UBND thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Dự toán thu - chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Gồm nhiều văn bản (bản chính, bản photo)
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: