CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9942953
Đang truy cập:330
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kế hoạch tài chính thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:9
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2009 (Tập 1)
Tờ số:1
Số lượng tờ:13
Phí khai thác (VNĐ):39.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:30/3/2010
Tác giả:UBND phường Thạch Quý
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo thuyết minh hoạt động Tài chính khác năm 2009
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Gồm nhiều văn bản (bản chính, bản gốc)
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: