CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9871077
Đang truy cập:250
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kế hoạch tài chính thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:2
Hồ sơ số:12
Trích yếu hồ sơ:Dự toán bổ sung ngân sách xã, phường năm 2009
Tờ số:1
Số lượng tờ:7
Phí khai thác (VNĐ):21.000
Thể loại:4.Thông báo
Số - ký hiệu:TB
Ngày ban hành:22/12/2009
Tác giả:UBND thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thông báo dự toán bổ sung có mục tiêu ngân sách xã, phường năm 2009 cho đơn vị: UBND phường Đại Nài
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản ký tươi, không đóng dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: