CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9942944
Đang truy cập:331
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kế hoạch tài chính thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:2
Hồ sơ số:14
Trích yếu hồ sơ:Quyết định về giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2010
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:01 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:04/1/2010
Tác giả:UBND thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2010 cho đơn vị: UBND phường Bắc Hà
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: