CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12439260
Đang truy cập:274
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Kinh tế - Hạ tầng thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:2
Hồ sơ số:9
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ lập quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng vùng chuyên canh sản xuất hàng hoá Thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2010 - 2020
Tờ số:1
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:02 /HĐ-QHNN
Ngày ban hành:19/7/2009
Tác giả:Ban Quản lý Dự án quy hoạch nông nghiệp thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Hợp đồng tư vấn lập quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa TPHT giai đoạn 2010 - 2020
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chương trình, Kế hoạch, Quy hoạch, Thống kê, B.Cáo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: