CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358345
Đang truy cập:109
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Tài chính Kế hoạch huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:24
Hồ sơ số:116
Trích yếu hồ sơ:Kế hoạch thu - chi ngân sách xã năm 2001
Tờ số:28
Số lượng tờ:16
Phí khai thác (VNĐ):16.000
Thể loại:Kế hoạch
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:05/1/2001
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:Dự toán thu chi ngân sách xã năm 2001
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: