CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11342390
Đang truy cập:159
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:15
Hồ sơ số:93
Trích yếu hồ sơ:Danh sách cán bộ, công chức cấp xã và tiền lương năm 2009
Tờ số:1
Số lượng tờ:74
Phí khai thác (VNĐ):74.000
Thể loại:Danh sách - Phụ biểu
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/5/2009
Tác giả:UBND huyện Thạch Hà
Trích yếu nội dung:Danh sách CBCC cấp xã và tiền lương năm 2009 (thực hiện nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003, nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 6/4/2009, thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BNV -BTC ngày 22/4/2009 ) ( có từ 01/5/2009)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: