CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11362648
Đang truy cập:99
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:17
Hồ sơ số:101
Trích yếu hồ sơ:Danh sách cán bộ công chức, viên chức và tiền lương năm 2010
Tờ số:1
Số lượng tờ:36
Phí khai thác (VNĐ):36.000
Thể loại:Danh sách - Phụ biểu
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/5/2010
Tác giả:UBND huyện Thạch Hà
Trích yếu nội dung:Danh sách cán bộ CC cấp xã và tiền lương năm 2010 (Thực hiện theo NĐ số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; NĐ số 28/2010/NĐ-CP ngày 5/3/2010, Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BNV-BTC ngày 26/4/2010
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: