CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12985649
Đang truy cập:134
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:209
Hồ sơ số:788
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định Quy phạm pháp luật (tập 3) - Năm 2006
Tờ số:46
Số lượng tờ:9
Phí khai thác (VNĐ):9.000
Thể loại:Quyết định QPPL
Số - ký hiệu:35/2006 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:19/7/2006
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Ban hành kế hoạch hành động của UBND tỉnh Hà Tĩnh thực hiện luật thực hành tiết kiệm, chống lảng phí
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng: 
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: