CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358223
Đang truy cập:98
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:209
Hồ sơ số:788
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định Quy phạm pháp luật (tập 3) - Năm 2006
Tờ số:64
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Quyết định QPPL
Số - ký hiệu:38/2006 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:28/7/2006
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của QĐ số 34/2006/QĐ/UBND ngày 19/7/2006 của UBND tỉnh về ban hành biểu giá thu một phần viện phí
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: