CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13702942
Đang truy cập:223
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Tài chính Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:7
Hồ sơ số:42
Trích yếu hồ sơ:Dự toán thu, chi ngân sách của các đơn vị năm 1989
Tờ số:1
Số lượng tờ:40
Phí khai thác (VNĐ):40.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/1989
Tác giả:
Trích yếu nội dung:V/v: Tập kế hoạch tài chính năm 1989
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: