CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13738813
Đang truy cập:122
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:177
Hồ sơ số:662
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định Quy phạm pháp luật từ tháng 07 đến tháng 08 - Năm 2005
Tờ số:1
Số lượng tờ:8
Phí khai thác (VNĐ):8.000
Thể loại:Quyết định QPPL
Số - ký hiệu:52/2005 /QĐ-UB-NV
Ngày ban hành:04/7/2005
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Ban hành quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở công nghiệp Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Hành chính, Quản trị công sở

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: