CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13017025
Đang truy cập:77
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Mục lục hồ sơ:2017- MLHS PQL
Hộp số: 
Hồ sơ số:29
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tieu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tài cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Tờ số: 
Số lượng tờ:8
Phí khai thác (VNĐ):8.000
Thể loại:Hướng dẫn
Số - ký hiệu:236 /HD-SNV
Ngày ban hành:13/11/2017
Tác giả:Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin:QL
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng: 
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Văn thư - Lưu trữ

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: