CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12438610
Đang truy cập:287
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:126
Hồ sơ số:745
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 12 năm 2009 từ số 4226 đến số 4255
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:4226 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:28/12/2009
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Trả nợ vay tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình kiến cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông NT, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Quản lý Đê điều, thủy lợi, hồ, đập, kênh mương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: