CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10662390
Đang truy cập:139
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:55
Hồ sơ số:249
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu tài liệu của Văn phòng UBND tỉnh - Năm 1998
Tờ số:2
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Tài liệu Văn phòng
Số - ký hiệu:03 CV/BQL
Ngày ban hành:07/1/1998
Tác giả:Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Ứng vốn thanh toán KL XDCB công trình trụ sở UBND tỉnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: