CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10700622
Đang truy cập:109
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 08
Hộp số:46
Hồ sơ số:246
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 12/2010 của UBND tỉnh từ số 4400 đến số 4444
Tờ số:6
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:4402 /UBND-NC1
Ngày ban hành:16/12/2010
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ về công tác thanh niên
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Công tác Đảng, Thanh niên, Đoàn, Đội

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: