CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13703895
Đang truy cập:369
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:30
Hồ sơ số:153
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn đi tháng 9 - 10 năm 2001 (Từ số 479 - 1891)
Tờ số:11
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu:490 ĐA/UB
Ngày ban hành:05/9/2001
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Xây dựng nông thôn mới huyện Nghi Xuân
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: