CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13026813
Đang truy cập:290
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:103
Hồ sơ số:368
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Kế hoạch năm 2011 (Từ số 01 - 30)
Tờ số:35
Số lượng tờ:9
Phí khai thác (VNĐ):9.000
Thể loại:Kế hoạch
Số - ký hiệu:08 /KH-UBND
Ngày ban hành:29/3/2011
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-HĐND tỉnh và Kế hoạch số 4600/KH-UBND của UBND tỉnh về Đề án "Quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015 và định hướng những năm tiếp theo"
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: