CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428621
Đang truy cập:104
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:117
Hồ sơ số:402
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Đề án năm 2012 (Từ số 01 - 11)
Tờ số:8
Số lượng tờ:7
Phí khai thác (VNĐ):7.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu:02 /UBND-ĐA
Ngày ban hành:07/5/2012
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Đề án sản xuất vụ Hè Thu - Vụ mùa năm 2012
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: