CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12993298
Đang truy cập:158
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:172
Hồ sơ số:537
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Báo cáo tháng 2 - 3 năm 2015 (Từ số 29 - 67)
Tờ số:16
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:34 /BC-UBND
Ngày ban hành:06/2/2015
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Kết quả triển khai thực hiện đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường đến năm 2020
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: