CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12426794
Đang truy cập:113
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:177
Hồ sơ số:555
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn đi tháng 1 năm 2015 (Từ số 01 - 81) - Tập 1
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:01 /UBND-KT&HT
Ngày ban hành:05/1/2015
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Giao kiểm tra, rà soát, lựa chọn đối tượng để hỗ trợ kinh phí làm nhà ở đợt I theo QĐ số 22/2013/QĐ-TTg
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: