CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10976285
Đang truy cập:316
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông TopSoft
Mục lục hồ sơ:MLHS01
Hộp số:1
Hồ sơ số:1
Trích yếu hồ sơ:file test
Tờ số:2
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:02
Ngày ban hành:08/3/2021
Tác giả: 
Trích yếu nội dung: 
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Hạn chế sử dụng
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chính sách - Chế độ - LĐTBXH - Vì người nghèo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: