CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11342277
Đang truy cập:118
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tư pháp huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tư pháp huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:2
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi năm 2001 - 2013
Tờ số:12
Số lượng tờ:7
Phí khai thác (VNĐ):7.000
Thể loại:Chung (TB, BC, TT)
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:27/3/2000
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:Hội nghị công tác tư pháp - thi hành án - thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản đóng dấu treo
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: