CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12044690
Đang truy cập:109
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:1
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu văn bản đi của Phòng Kế hoạch tài chính huyện Đức Thọ năm 1992 - 1996
Tờ số:1
Số lượng tờ:8
Phí khai thác (VNĐ):8.000
Thể loại:Biểu mẫu
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:05/1/1992
Tác giả:Ban tài chính
Trích yếu nội dung:V/v: Bảng cân đối tài khoản tháng 12/91
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn, giấy A3
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: