CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13027030
Đang truy cập:279
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 11
Hộp số:66
Hồ sơ số:334
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh từ số 4325 đến số 4369
Tờ số:14
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:4331 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:31/12/2014
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt bổ sung Kế hoạch giải ngân nguồn vốn ODA năm 2014 Dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới, tỉnh Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: